U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

Soft skills zijn belangrijk

Cruciaal is de inpasbaarheid van de nieuwe collega in het team.

Onze werkwijze

We helpen onze opdrachtgever om de juiste keuze te maken.

SEARCH van Commissarissen

Het vak van toezichthouder vraagt naast relevante ervaring en kennis vooral rolvastheid en de juiste attitude. Cruciaal is de inpasbaarheid van de nieuwe collega in het team. Wij besteden veel aandacht aan deze elementen. Soft skills zijn veel belangrijker dan vaak gedacht. Profiel is meer dan wat op papier is beschreven. Het gaat om de werkelijke behoefte van de organisatie en van het team.

Werkwijze

Wij besteden veel aandacht aan de vaststelling van profiel en procedure en helpen onze opdrachtgever om op bovengenoemde criteria de juiste keuze te maken.

De opdrachten worden door ons gezamenlijk met zorg uitgevoerd (vier ogen en oren principe), vanaf de intake tot aan benoeming en on boarding.  Het is maatwerk en daar handelen wij naar.

Omdat wij ons beperken tot toezichthouders kunnen wij elke opdracht volledige aandacht geven. Dit komt de alertheid en snelheid ten goede.

 • Intake en Longlist

Na de intake bespreken wij binnen enkele weken de longlist met de opdrachtgever. Hierbij besteden wij veel aandacht aan diversiteit (50/50 man/vrouw), leeftijd, afkomst, maar ook persoonlijkheid. Door mogelijke kandidaten te bespreken krijgt het profiel een gezicht en kunnen de voorkeuren (en vooroordelen) bespreekbaar worden gemaakt.  Deze bespreking mondt uit in een shortlist.

 • Shortlist en gesprekken

Wij benaderen vervolgens de kandidaten van deze shortlist, interviewen gezamenlijk de geïnteresseerden en stellen vast of de kandidaten voor presentatie in aanmerking komen. Wij bespreken de mitsen en maren, de risico’s en met name waarin de toegevoegde waarde van de kandidaat voor de Raad in kwestie kan worden gezien.

 • CV’s en presentatie

Wij presenteren de best gekwalificeerde kandidaten door middel van een uitgebreid cv, voorzien van onze introductie. Daarin beschrijven wij waarom de kandidaat in de functie/rol en in het team zou kunnen passen en welke vragen open staan. Wij zijn, indien mogelijk,  vervolgens altijd aanwezig bij en tijdens de kennismakingsgesprekken met de (selectiecommissie van de) opdrachtgever.

 • Selectie en benoeming

Als procesbegeleider spelen wij nadrukkelijk een rol bij de uiteindelijke selectie en wij bewaken zorgvuldig het besluitvormingsproces. Wij begeleiden nauwgezet zowel de opdrachtgever als de kandidaat bij de vervolgprocedure. Wanneer de benoeming een feit is koppelen wij terug naar alle personen die wij in de procedure hebben gesproken en wij berichten de voorgestelde kandidaten omtrent de redenen waarom zij uiteindelijk toch niet zijn geselecteerd.

 • Nazorg

Een passend introductietraject is essentieel voor een geslaagde aanvaarding van de nieuwe rol. Een benoeming is bovendien pas geslaagd als na enige tijd kan worden vastgesteld door beide partijen dat de samenwerking zich op gezonde wijze ontwikkelt. Wij houden dan ook met opdrachtgever en kandidaat contact om te kunnen vast stellen dat sprake is van een vruchtbare samenwerking.

Wanneer de benoeming een feit is koppelen wij terug naar alle personen die wij in de procedure hebben gesproken.

ZELFEVALUATIE Raden van Commissarissen

De verschillende Codes van Good Governance die in de verschillende sectoren zijn opgesteld schrijven voor dat de Raad van Commissarissen/Toezicht zichzelf jaarlijks evalueert. Eens in de twee of drie jaar geschiedt dit (vrijwillig of verplicht) onder begeleiding van een externe professional.

 • Intake

COMMISSARISSENSEARCH begeleidt deze zelfevaluatie. De procedure bestaat uit een uitgebreide intake met de voorzitter. Deze is immers leidend in het evaluatieproces. Na de intake wordt een interviewleidraad opgesteld. Daarin komen onderwerpen aan de orde zoals: effectiviteit, efficiency, cultuur en groepsdynamiek, vertrouwen en veiligheid, functioneren van de voorzitter, omgang met stakeholders en de governance. Uiteraard komt de samenwerking met de Directie/Raad van Bestuur ook aan de orde.

 • Interviews

Aan de hand van de interviewleidraad voeren wij individuele gesprekken met elk lid van de Raad en van de Directie afzonderlijk. Ook interviewen wij de secretaris als deze een permanente functionaris is.

 • Bevindingen en Aanbevelingen

Op basis van de verkregen, vertrouwelijke, informatie in de interviews stellen wij onze bevindingen op en wij bespreken deze met de voorzitter. Vervolgens formuleren wij aanbevelingen voor verbeteringen van het functioneren en van de onderlinge samenwerking.

 • Eindsessie en evaluatie

Met de voorzitter wordt bepaald wat de agenda zal zijn van de eindbespreking en daadwerkelijke evaluatie en groepsfeedback. Daarin worden de bevindingen en aanbevelingen besproken en de verbeterpunten aan de orde gesteld. Wij begeleiden zo nodig de rapportage door de Raad van de resultaten van de aanbevelingen en de gegeven follow up (in het jaarverslag) en de terugkoppeling naar de Directie.

 

ASSESSMENTS

Een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht wordt regelmatig geconfronteerd met een benoeming of moet als werkgever de Directie of Raad van Bestuur beoordelen.

Een individuele assessment door een objectieve buitenstaander kan dan een juist oordeel ondersteunen.

 • Intake en procedure

In een gesprek met (de Benoemingscommissie of de voorzitter van) de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht worden de criteria en eisen geformuleerd waar bij de assessment van de individuele commissaris of directeur naar moet worden gekeken. Beoordeeld moet worden waaraan die persoon nu en in de toekomst in zijn huidige of toekomstige functie of rol moet voldoen en over welke competenties hij/zij moet beschikken. En welke veranderende omstandigheden kunnen hierop van invloed zijn.

 • Interview

Wij bespreken al deze elementen met de betrokkene in een uitgebreid diepte interview dat wij met zijn tweeën houden. Wij stellen vast over welke competenties en ervaringen hij/zij beschikt en welke ontwikkelpunten eventueel aan de orde kunnen komen.

 • Referenties

Vaak worden referenties ingewonnen bij collega’s, meerderen en ondergeschikten (indien mogelijk) om bevestiging van competenties te verkrijgen.

 • Rapportage

Wij koppelen onze bevindingen terug naar de opdrachtgever en naar de betrokkene in een mondeling verslag. Een schriftelijke rapportage wordt verstrekt overeenkomstig de tevoren gemaakte afspraken hierover.

 • Feedback

In overleg wordt tenslotte bepaald wie wanneer feedback geeft aan de geïnterviewde (betrokken directeur of commissaris)

Neem contact met ons op