U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

Zelfevaluatie Raden van Commissarissen

We helpen onze opdrachtgever om zichzelf te evalueren

De verschillende Codes van Good Governance die in de verschillende sectoren zijn opgesteld schrijven voor dat de Raad van Commissarissen/Toezicht zichzelf jaarlijks evalueert. Eens in de twee of drie jaar geschiedt dit (vrijwillig of verplicht) onder begeleiding van een externe professional.

Intake

COMMISSARISSENSEARCH begeleidt deze zelfevaluatie. De procedure bestaat uit een uitgebreide intake met de voorzitter. Deze is immers leidend in het evaluatieproces. Na de intake wordt een interviewleidraad opgesteld. Daarin komen onderwerpen aan de orde zoals: effectiviteit, efficiency, cultuur en groepsdynamiek, vertrouwen en veiligheid, functioneren van de voorzitter, omgang met stakeholders en de governance. Uiteraard komt de samenwerking met de Directie/Raad van Bestuur ook aan de orde.

Interviews

Aan de hand van de interviewleidraad voeren wij individuele gesprekken met elk lid van de Raad en van de Directie afzonderlijk. Ook interviewen wij de secretaris als deze een permanente functionaris is.

Bevindingen en Aanbevelingen

Op basis van de verkregen, vertrouwelijke, informatie in de interviews stellen wij onze bevindingen op en wij bespreken deze met de voorzitter. Vervolgens formuleren wij aanbevelingen voor verbeteringen van het functioneren en van de onderlinge samenwerking.

Eindsessie en evaluatie

Met de voorzitter wordt bepaald wat de agenda zal zijn van de eindbespreking en daadwerkelijke evaluatie en groepsfeedback. Daarin worden de bevindingen en aanbevelingen besproken en de verbeterpunten aan de orde gesteld. Wij begeleiden zo nodig de rapportage door de Raad van de resultaten van de aanbevelingen en de gegeven follow up (in het jaarverslag) en de terugkoppeling naar de Directie.

 

Neem contact met ons op